DC-AGGREGAT , LIKRIKTARE TRAMO-ETV AB

   
Likspänning får man normalt av ett batteri, som ofta är en utmärkt spänningskälla.

De är dock många gånger oekonomiska, kräver oftast underhåll och har begränsad livslängd.

Vill man alstra en likspänning direkt från nätspänning (växelspänning) måste man använda

någon typ av likriktare.

Här finns lite olika typer att välja mellan men alla varianterna är på något sätt uppbyggda

med dioder som likriktar växelspänningen till likspänning. Normalt har man en

transformator före dioderna för att anpassa likspänningsnivån till användarens behov.

 

DC-aggregat, likspänningsaggregat eller DC-strömförsörjning (engelskans AC/DC

power supply) kallas den färdiga produkten då transformator och likriktare

integrerats till ett komplett aggregat.

 

Rippel (eller brumspänning)

Alla likriktaraggregat som matas med en växelspänning har någon nivå

av rippel, dvs en överlagrad rest av växelspänningen, på sin likspänning.

Denna rippelnivå varierar beroende på vilken typ av likriktning som

används (hel- eller halvvåg, switchad etc.) och vilken typ av

utgångsfilter som aggregatet har. Det som aggregatet skall

driva avgör vilken rippelnivå som kan accepteras.

 

Oglättad likspänning

Är den enklaste typen av likriktning. Här kopplar man helt

enkelt bara en likriktarbrygga efter transformatorn. Inga filterkomponenter

används för att minska rippelspänningen. Vid helvågslikriktning, som är den

typ vi använder, får man en rippelnivå på 48 % effektivvärde för ett 1-fas aggregat

och 4,2 % för ett likvärdigt 3-fas aggregat.

 

Oglättad likspänning används där kraven på likspänningskvaliten är låg.

Exempel på laster: reläer, kontaktorer glödlampor, motorer, magneter, magnetventiler.

 

TRAMO-ETVs modeller heter: LOT, LVT, TLOT TLVT

 

Glättad likspänning

Om man i princip tar det oglättade aggregatet ovan, och kopplar till någon

typ av utgångsfilter, så erhåller man en glättad likspänning.

Ett utgångsfilter kan t.ex bestå av ett RC-filter där man har en

glättningskondensator och ett motstånd.

Principen är: större kondensator (i µF) ger mindre rippelspänning.

Normalt ligger rippelnivåerna på < 5 % för 1-fas

varianter och < 3 % för 3-fas.

 

Glättad likspänning används där kraven på spänningskvaliten

är högre än vid oglättad men utan krav på spänningsstabilisering.

Exempel på laster: PLC-anläggningar och dess yttre enheter.

 

TRAMO-ETVs modeller heter: LOTK, LVTK, TLOTK, TLVTK

 

Stabiliserad likspänning

Här finns två dominerade tekniker, linjära (vanligast seriereglerat) eller switchat.

De linjära aggregaten bygger på ett glättat aggregat där man lagt till en elektronikenhet.

Denna elektronikenhet består ytterst förenklat av en spänningsreferens, t.ex. en zenerdiod, och en krafttransistor.

Genom att styra transistorn så att den "skär" av likspänningen precis under lägsta rippelnivån bli spänningen

i princip rippelfri. Switchade aggregat bygger på att man med högfrekvens switchar likspänningen och genom att

variera pulslängden, hålla utspänningen konstant oberoende av last.Utgångsfilter krävs men beroende på den

höga frekvensen blir dess komponenter små. Här finns många principer och utförande. Gemensamt för dessa

är den låga rippelnivån, oftast under 100 mV, samt den stabiliserade utspänningen.

 

Användningsområde: Datoranläggningar eller industrianläggningar däe den omgivande "spänningsmiljön" är dålig.

(nätspänningsvariationer) eller stabiliserad likspänning är föreskriven.

 

 

Vi på TRAMOETV hjälper dig, och om det behövs vägleder dig i ditt val av DC-aggregat

RÄTT SPÄNNING   -   I RÄTT TID   -   TILL RÄTT PRIS