Transformatorer i världsklass

Transformatorer från Tramo ETV

På TRAMO ETV specialiserar vi oss på transformatorer och induktorer för marin och tung industri samt flertalet specialapplikationer. Vårt produktsortiment av lågspännings-transformatorer är väldigt brett och sträcker sig från 15 VA upp till 200kVA.

Vi har även ett brett utbud av olika tillbehör som kan väljas inklusive förmagnetiseringssystem, startenheter för fläktmotor eller extra lindningar för hjälpkraft.

TRAMO ETVs transformatorer är alltid konstruerade och levererade för direkt installation och användning. Alla våra transformatorer är byggda enligt SS-EN IEC 60076-11.

Transformatortyper

 • Transformatorer för variabla frekvenser
 • Autotransformator
 • Spartransformator
 • Fulltransformator
 • Skiljetransformator
 • Skyddstransformator
 • Isolertransformator
 • Mättransformatorer (ström- och spänningstransformatorer)
 • TRAMO ETVs produktbenämningar: OFS/OFL, VF/GF, TOFS/TOFL, TVF/TGF, FTPK/TFTPK, OFB, OFU, OFK

Typiska användningsområden

 • Små transformatorer: signalsystem, förstärkare, hemelektronik, m.m.
 • Mellanstora transformatorer: labbutrusning (med mycket specifika krav), verktygsmaskiner, apparatskåp, styr- och reglerutrustningar, UPS:er, anpassningstransformatorer, m.m.
 • Större krafttransformatorer i elnätet: distributionstransformatorer, kraftstationer, anpassningstransformatorer inom industrin, isolationstransformatorer för marina landströmsanslutningar, ortstransformatorer (längs med järnvägar), m.m.

Trafo-guiden

Att tänka på vid dimensionering av en transformator för din applikation

Att dimensionera en transformator kan vara ganska krångligt. Därför har vi på TRAMO ETV sammanställt denna TRAFO-guide som steg för steg ger dig tips om vad du bör tänka på när du dimensionerar en transformator för en viss typ av applikation.

Grunddata (primär/sekundär spänning samt belastningseffekt)

 • Antal primär- resp. sekundärspänningar som krävs för min tillämpning (man kan ha flera per transformator
 • Primärspänning (faktiska spänningar över en transformators primärlindning)
 • Sekundärspänning (faktiska spänningar över en transformators sekundärlindning)

Driftsförhållande

Temperaturen i lindningarna är avgörande för hur mycket man kan belasta en transformator. Därför är det viktigt hur bra värmeavgivning kan ske. Vid intermittent (växlande) drift, med samma last, blir inte temperaturen lika hög som vid kontinuerlig drift. Om tiden då transformatorn belastas är liten i förhållande till tiden då den är obelastad kommer temperaturstegringen att vara måttlig i förhållande till stegringen vid kontinuerlig belastning. På grund av den termiska trögheten kommer den avgivna värmen att hålla sig konstant och en större del av den lagrade värmen avges, varvid temperaturen sjunker. Detta får till följd att transformatorn kortvarigt kan överbelastas.

Om man har en hög andel frekvensstyrda applikationer, exempelvis frekvensomformare (drives alt. motorstyrning), kan dessa generera övertoner som leder till förluster och kan därmed påverka hur man ska utforma transformatorn. Därför är det viktigt att informera leverantören om detta.

Omgivningstemperatur (belastning)

 En transformators märkeffekt är angiven vid maximal omgivningstemperatur. I det fall då omgivningstemperaturen är högre än så måste alltså belastningen reduceras. Omvänt kan man vid lägre temperaturer öka belastningen något. Därför är det viktigt att man tar hänsyn till hur transformatorn monteras, exempelvis om den sitter i anslutning till värmeavgivande komponenter eller är placerad med tillgång till god ventilation.


Kylning

För att få en effektiv värmeavgivning och reducerade förluster skall transformatorns kapsling och kylsystem utformas med avsikt att leda bort mesta möjliga värme från transformatorn. Kapslingen kan anpassas så att den innefattar kylande luftcirkulation, alternativt utrustas med s.k. forcerad kylning där fläktar används för att sänka den omgivande temperaturen. En viktig fråga att ställa är följande:

Hur tät måste kapslingen vara för att möta kraven från den avsedda miljön? Ju tätare kapsling, desto sämre kylning vilket påverkar storleken på vald transformator.

Spänningsfall

Små transformatorer har betydligt större spänningsfall än stora transformatorer. Vid belastning av mindre transformatorer blir primär- och sekundärströmmen betydande och ju mindre en transformator är desto större hänsyn måste tas till spänningsfallet. Detta kan ofta vara komplicerat och vårt tips är att diskutera detta med din leverantör.

Förluster

Det kan vara bra att känna till att i alla typer av transformatorer förekommer förluster. Det är i huvudsak två huvudtyper av förluster att ta hänsyn till:

 • Tomgångsförluster: magnetiseringsförluster, uppstår då järnet i den magnetiska kretsen utsätts för ett växlande magnetfält. Dessa förluster kan betecknas som konstanta då transformatorn är spänningssatt.
 • Belastningsförluster: består av strömvärmeförluster som uppstår då strömmen flyter genom en resistans i lindningarna, samt tilläggsförluster som beror på läck-fält runt lindningarna. Belastningsförlusterna förändrar sig proportionellt mot belastningen i kvadrat.

Oavsett vilken typ av förlust som transformatorn genererar är det bra att vara medveten om hur dessa förluster påverkar omgivningstemperaturen. Försök att placera transformatorn i utrymmen där den påverkar omgivningen så lite som möjligt.

Trafoakuten
Vi hjälper dig när det är extra bråttom
Transformatorförfrågan
Vi återkommer med ett snabbt svar
Induktorförfrågan
Även induktorer med speciella specifikationer
Support
Vi är med dig under hela transformatorns livscykel
Input your text here! The text element is intended for longform copy that could potentially include multiple paragraphs.